Kushtet e përdorimit

Të gjithë vizitorët dhe përdoruesit e faqes së internetit artroflex.top (në vazhdim 'ne', 'neve' ose 'përdoruesi') duhet të lexojnë dhe të pranojnë kushtet e mëposhtme të përdorimit para se të vazhdojnë përdorimin e faqes:

Përdorimi i Të Dhënave

Ne respektojmë privatësinë tuaj dhe angazhohemi të mbrojmë të dhënat personale që mblidhim dhe procesojmë në përputhje me politikën tonë të privatësisë. Të dhënat personale që mblidhim mund të përdoren për qëllime të analizave statistikore dhe marketingut. Informacioni personal që mblidhet mund të transferohet në të tretët, të cilët mund të jenë vendosur jashtë territorit të shtetit tuaj dhe të ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve të website-it.

Ju jeni i informuar dhe pranoni se ju mund të humbni të dhënat tuaja ose t’i shpërndani ato në mënyrë të pavolitshme kur komunikoni në internet. Ne nuk kemi kontroll mbi veprimet e tretëve dhe nuk mund të marrim përgjegjësi për humbjen ose shpërndarjen e të dhënave tuaja personale nga ata.

Kushtet e Përdorimit

Përdorimi i kësaj faqeje konsiderohet si pranim i plotë dhe pajtim me kushtet e përdorimit të paraqitura këtu. Ne mbetemi të rezervuar të ndryshojmë këto kushte në çdo moment pa marrë parasysh. Është detyra e përdoruesit të kontrollojë dhe të njohë këto kushte në mënyrë të vazhdueshme.

Përdorimi i website-it është i limituar në qasjen dhe përdorimin e informacionit dhe materialeve që të gjenden nëpër faqet e website-it. Çdo përdorim pa lejen ose shfrytëzimi i paligjshëm i të dhënave dhe materialesh të website-it është i ndaluar dhe mund të nxisë veprime ligjore.

Ne nuk japim garanci të ndonjë lloji, të qartë ose të fshehtë, për informacionin dhe materialet që gjenden në website. Ndërveprimi juaj me materialet e website-it është i rrezikshëm dhe i plotësisht në rrezikun tuaj. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëmet që mund të ndodhin duke u bazuar në këto materiale ose për humbjen e të dhënave. Gjithashtu, ne nuk marrim përgjegjësi për ndërprerjen e paarsyeshme ose të qëllimshme të disponueshmërisë së website-it.

Teoritë e Treta dhe Brendet

Kërkesa për informacionin dhe materialet e treta shërben për qëllimin e njohurimit dhe si burim i informacionit. Ne nuk paguajmë për përdorimin e këtyre të dhënave dhe materialeve dhe nuk japim garanci se ato janë të sakte apo të përditësuara. Përdorimi i tyre është në shkallë të plotë në rrezikun e përdoruesit.

Të gjitha markat dhe emrat të tjera të produkteve të përmendura në website janë pronë e tyre të ndryshme dhe nuk përkasin nevojshëm neve ose partnerëve tanë.